Propan-butan karta charakterystyki orlen

Pobierz

Propan Data obowiązywania od: 2022-06-22 Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT.KARTA CHARAKTERYSTYKI MESZANINY CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznikiem II, późniejszymi zmianami oraz 830/2015 z 28.05.2015r.. (Liq) H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem.. z o.o. Płock 09-411 ul. Zglenickiego 46 A Tel.. :+48 24 201 04 00 Fax: +48 24 367 70 50 REGON 610245152Mieszaniny Charakterystyka chemiczna Mieszanina skroplonych gazów węglowodorowych o liczbie atomów węgla w zakresie od C 1 do C 5 , składająca się głównie z propanu i butanu.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania .. 1.3.. Wejdź na stronę dostawcy gazu - gaspol.pl.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporz ądzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporz ądzeniem (UE) Nr 2015/830 Aceton Aktualizacja: 2018-8-6 Wydrukowano: 2018-9-28 Wersja: 15 Język: pl-PL Strona: 1 z 126 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: AcetonFlam.. Adres e-mail 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. 2 szt. detektorów znajdują się na stanowisku przeładunkowym autocystern, 5 szt. w hali napełniania butli gazem płynnym oraz 1 szt. w kotłowni gazowej stanowiącej odrębną strefę zagrożenia wybuchem..

Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: ORLEN GAZ Sp.

Pierwsze symptomy to ostre drażnienie i zwężenie oskrzeli.KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Inne składniki występują w ilościach niewymagających uwzględnienia w klasyfikacji.. W składzie może się znajdować w stężeniu mniejszym od 0,1% (m/m) 1,3-butadien.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE REACH .. 1.4.. Gas 1 H220 Skrajnie łatwopalny gaz.. System eksplozymetryczny poddawany jest okresowymBaza Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej, ze względu na ilości substancji niebezpiecznych (palnych i wybuchowych) magazynowanych na jej terenie, zgodnie z rozporządzeniem ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub .301 Moved Permanently.. Butla jest dostępna w wersji z kołnierzem i bez kołnierza.. nginxKarta Charakterystyki EXPERT Piana Wężykowa 4 4.2..

... Mieszanian propan-butan <50 64876-40-4 270-681-9 Flam.

metan, propan, izobutan, butan) PROPAN Data sporządzenia: 30.12.2016 Aktualizacja: 2 Wersja:1.2 z 08.02.2017 .Gaz propan-butan przy stosunkowo małej szybkości spalania posiada wartość opałową trzy razy wyższą niż gaz ziemny (45 220 kJ/m3), a gwarantowana przez ORLEN Paliwa Sp.. PROPAN-BUTAN KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830 Data wystawienia: 15.02.2018 r. | Wersja: 2.0/PL Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PROPAN-BUTAN MIX, Mieszanina gazu węglowodorowego C3-C4KARTA CHARAKTERYSTYKI PROPAN- BUTAN mix (LPG) .. Propan - Butan mix (LPG) 1.2.. Produkt zawiera < 0,1% 1,3-butadienu, w związku z czym nie został zaklasyfikowany jest jako mutagenny kategorii 1B i rakotwórczy kategorii 1B zgodnie z uwagą K.System składa się z 8 szt. detektorów pomiaru stężeo gazu propan - butan.. z o.o. wartość motoryczna co jest istotne dla celów pędnych wynosi minimum 89 oktanów.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa lub oznaczenie mieszaniny 2-26 Numer rejestracji - Synonimy Żadnych.. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.. Napełnienie: 11; Pojemność wodna: 27,2 l; Wymiary: 595 mm; Średnica zewnętrzna: 300 mm; Waga pustej butli: 9,4-10,8 kg .ORLEN OIL Diesel (2) HPDO 20W-50 - karta charakterystyki (polski) 0.15 MB pobierz: ORLEN OIL Lokomotiv Extra CF SAE 40 - karta charakterystyki (polski) 0.13 MB pobierz: ORLEN OIL Lokomotiv Premium CD SAE 30, SAE 40 - karta charakterystyki (polski) 0.12 MB pobierz: ORLEN OIL Lubro 20W-50 - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierzPropan NDS 1800 mg/m³ CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 NDSCh Butan NDS 1900 mg/m³ CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 NDSCh 3000 mg/m³ DNEL (Pracowników): Brak danych DNEL (Populacji): Brak danych PNEC: Brak danych 8.2 Kontrola narażenia: A.- Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT..

2 H3191.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: ORLEN OIL Sp.

Propan-butan jest produktem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym ze złóż ropy naftowej i gazu w momencie ich wydobycia.KARTA CHARAKTERYSTYKI PROPAN- BUTAN mix (LPG) Data aktualizacji: .. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki ORLEN Dostawca: ORLEN Paliwa sp.. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla domu i biznesu!. W obrocie najczęściej propan lub mieszanina propanu i butanu o .. z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 100 .. Propan 1800 - Butan 64742-49- Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)Karta charakterystyki substancji chemicznej - acetonLPG (skrótowiec od ang. liquefied petroleum gas) skroplony gaz petrochemiczny (zasadniczo skrót ten nie określa składu gazu), gazol - produkt rafinacji ropy naftowej, używany jako gaz, ale przechowywany i transportowany w pojemnikach pod ciśnieniem w postaci ciekłej.. Wide*ka 869 Widelka 36-145 Adres do korespondencji .. Propan butan moŽna przechowywaé w zbiornikach magazynowych o duŽej pojemnošci,GASPOL - gaz płynny LPG, gaz w butlach, LNG, rządzenia gazowe (grille, parasole), gazy odsiarczone.. Kod produktu BDS000230AE Data wydania 29-Lipiec-2020 Numer wersji 02 Data rewizji 10-Wrzesień-2021 Data zmiany wersji 29-Lipiec .KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II - Polska 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu Ciecz..

zmianami ... Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dystrybutor: Adres: ORLEN OIL Sp.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt