Ideologie i doktryny polityczne prezi

Pobierz

Nacjonalizm przejawia się głoszeniem poglądów o zabarwieniu narodowym, szerzeniem myśli narodowej i pamięci o bohaterach danego narodu.. Słowo "ideologia" pochodzi z języka greckiego: idéa - wyobrażenie; lógos - słowo, nauka.. Ideologie, doktryny i programy polityczne Ideologia - spójny zbiór poglądów oparty na określonym systemie wartości PRAWICA - tradycyjne wartości - mała ingerencja państwa w życie obywateli - niechęć do zmian LEWICA - zmniejszenie różnic majątkowych - świeckość państwa - prawa dla mniejszości - przeciw tradycyjnym wartościomDoktryna - to wynikający z określonej ideologii, uporządkowany zbiór poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa · doktryny centrowe - utrzymanie równowagi pomiędzy interesami różnych warstw i grup społecznych - różnice majątkowe nie powinny być łagodzone przez państwo a przez społeczeństwo (organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje)Ideologie i doktryny polityczne zbiór przekonań, wartości i poglądów charakterystycznych dla określonych partii politycznych, organizacji lub grup społecznych.. Nacjonalizm 1.1. postawa społeczno-polityczna, uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki.. Ideologia polityczna to całokształt poglądów danej kategorii czy grupy .1 Ideologia a doktryna Ideologia Podstawowe idee, poglądy, przekonania dotyczące funkcjonowania społeczeństwa i państwa, które wpływają na życie polityczne, czyli mają zwolenników i sympatyków skupionych wokół osób, partii i ruchów społecznych..

Pojęcie ideologii politycznej.

Każda ideologia określa: rolę jednostek i wspólnot, takich jak: rodzina, klasa, naród, państwo, region, wspólnota samorządowa .Zadaniu temu próbowały sprostać wielkie polityczne ideologie tej epoki: liberalizm, konserwatyzm i socjalizm.. Doktryna polityczna wynikała i wynika z ideologii, jest jej wypadkowa, konkretyzacja tego, co zawiera ideologia, tworzy jej .Ideologie i doktryny polityczne 1969-12-31 • 1.1 MB Uploaded at 2021-08-02 18:34 • Authors: Bogusław Banaszkiewicz•zachowanie równowagi pomiędzy wolnością i porządkiem •przywiązanie do tradycji i religii •obrona tradycyjnych wartości i wspólnot naturalnych, takich jak rodzina, parafia, wspólnota lokalna czy naród •nieufność wobec wszelkich radykalnych zmian -polityka małych kroków i ewolucyjnych zmian •umiarkowany eurosceptycyzm •gospodarka wolnorynkowaIdeologie, doktryny i programy polityczne .. Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi ze współczesnymi ideologiami i doktrynami politycznymi, jak również przedstawienie ich ewolucji.Ideologie i doktryny.. Ideologią nazywamy zbiór wartości, przekonań, idei i poglądów opisujących i oceniających rzeczywistość.. Doktryna musi zawiera ć wskazania teoretyczne i praktyczne, jak zrealizowa ć te pogl ądy w okre ślonym czasie i przestrzeniIdeologie, doktryny iprogramy polityczne zespół poglądów na temat celów działalności politycznej i metod ich osiągania wynikający z ideologii zbiór poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa system warunkujących się i planowych działań, wynikających z doktryny politycznej Ideologie polityczne Historyczny podział doktryn politycznychDOKTRYNA POLITYCZNA - jest uściśleniem ideologii, wynika z jej dyrektyw praktycznych, bardziej precyzyjnie określa praktyczną stronę polityki..

Ideologie doktryny ruchy społeczne i polityczne ...

- całokształt, ogół poglądów na temat funkcjonowania struktur państwa i społeczeństwa.. Jest ona wizją świata istniejącego i projekcją przyszłości.Doktryna - to wynikaj ący z okre ślonej ideologii, uporz ądkowany zbiór pogl ądów na życie polityczne danego społecze ństwa z zagadnieniem władzy i ustroju pa ństwa na czele.. Liberalizm jako doktryna polityczna był wytworem ideowego przełomu doby Oświecenia.. Wybrane problemy "Z dużym uznaniem należy […] odnieść się do podjętej w recenzowanej pracy próby naświetlenia tej wyjątkowo istotnej w naukach politycznych problematyki, bowiem w pracy poruszono szereg kłopotów ciekawych zarówno ze względów teoretycznych, jak i praktycznych.Doktryny, ideologie i programy polityczne są istotnym elementem życia politycznego, tak w skali jednego państwa, jak i w skali międzynarodowej.. Konserwatyzm i socjalizm j0000008UIB3v25_000tp002 socjalizm ukształtowały się już w epoce nowego ładu, jaka nastała po obradach kongresu .Doktryny i ideologie polityczne 02.04.D3.DIP-K Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń.. DOKTRYNA- konkretyzacja ideologii, system twierdzeń.Zamów książkę Ideologie doktryny ruchy społeczne i polityczne od autora Księgarnia online Megaksiazki.pl.. Doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa.tKrwB1LvL3_000EX001..

IDEOLOGIA- system idei i przekonań odwołujących się do systemu wartości, która wpływa na życie polityczne.

System działania, myślenia.. Zdefiniuj pojęcie demokracji i określ pięć jej fundamentalnych zasad.Mar 31, 2021Indywidualnie i grupowo identyfikuje problemy występujące w środowisku międzynarodowym w oparciu o doktryny i ideologie polityczne, co umożliwi w podstawowym zakresie zarysowanie możliwości ich rozwiązania .. "A. Heywood, Ideologie polityczne - wprowadzenie, Warszawa 2007.. Stanowią one formy, w jakich poszczególne grupy społeczne wyrażają swoje interesy i dążenia..

Realizacją doktryny jest polityka czyli sztuka rządzenia państwem wskazująca określony kierunek i metody rządzenia.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA: -WŁADZĘ STANOWIĄ PIENIĄDZE -ANTYDEMOKRATYZM FEMINIZM POCZĄTKI XIXw Ideologia zapoczątkowana przez Betty Friedan..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt